Minoru Suzuki News

News

Minoru Suzuki Dissolves Suzuki-Gun

Suzuki-gun will soon be dead. Suzuki-gun were in action at today's Super Junior & World Tag League Finals as Minoru Suzuki, Lance Archer, Yoshinobu Kanemaru, and DOUKI defeated EVIL, SHO, Yujiro...